Page 6 - Malaysia 2017
P. 6
erbitkan di Malaysia oleh SIDANG REDAKSI

PENERANGAN PENAUNG

YB Datuk Seri Dr. Salleh Said Keruak
Menteri Komunikasi dan Multimedia
Malaysia

KETUA PENGARAH PENASIHAT
Jabatan Penerangan Malaysia YBhg. Dato’ Ibrahim Abdul Rahman
Tingkat 18 Ketua Pengarah
Kompleks Kementerian Komunikasi dan Jabatan Penerangan Malaysia
Multimedia Malaysia
Lot 4G9, Persiaran Perdana, SIDANG PENGARANG
Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan
Persekutuan KETUA EDITOR
62100 Putrajaya, Malaysia Ariah Judah

Telefon : 03-8911 3440 EDITOR
Ku Noor Azian Ku Azizan
Faks : 03-8911 4957 Norhazuren Halid

Laman web : www.penerangan.gov.my PENYELARAS
Iza Kasmiza Kasmijan
E-mel : webmaster@inform.gov.my
PENYELIDIK
Cetakan Pertama 2017 Wan Abdul Halim Yaakob
Roslen Jati Jeffery Sut
Hak cipta © Jabatan Penerangan Malaysia Gomadi Nathan
©Hak cipta terpelihara. Tiada bahagian
daripada terbitan ini boleh diterbitkan PEREKA KULIT DAN PEREKA LETAK
semula, disimpan untuk pengeluaran atau Absolute Master Printers Sdn. Bhd.
ditukarkan ke dalam sebarang bentuk
atau dengan sebarang alat juga pun, sama
ada dengan cara elektronik, gambar serta
rakaman dan sebagainya tanpa kebenaran
bertulis daripada Penerbit terlebih dahulu.

ISSN 0126-8627

Dicetak di Malaysia oleh FOTOGRAFI
Absolute Master Printers Sdn. Bhd.
Cawangan Foto, Bahagian Komunikasi
NASKHAH PERCUMA Visual dan Seni Reka,
Jabatan Penerangan Malaysia

PENGEDARAN

Unit Logistik, Bahagian Khidmat
Pengurusan dan Kewangan, Jabatan
Penerangan Malaysia

Imbas kod QR untuk versi pdf

6 MALAYSIA

2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11