Page 4 - Sambutan Hari Kebangsaan Dan Hari Malaysia 2017
P. 4
SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN
DAN HARI MALAYSIA 2017

ISBN 978-983-54-0601-0 PENAUNG
Datuk Seri Dr. Salleh Said Keruak
Cetakan Pertama 2017 Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Hak Cipta Terpelihara PENASIHAT
Jabatan Penerangan Malaysia, 2017 Dato’ Haji Ibrahim Abdul Rahman
Ketua Pengarah
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel Jabatan Penerangan Malaysia
gambar dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan apa juga cara sama ada
elektronik, fotokopi, mekanikal, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada penerbit.

Diterbitkan di Malaysia oleh

Bahagian Penerbitan Dasar Negara PSIEDNAGNAGRANG
Aras 12, Jabatan Penerangan Malaysia
Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KETUA PENGARANG
Persiaran Perdana Presint 4
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Ariah Judah
62100 Putrajaya.

Laman Web: www.penerangan.gov.my
E-mel: webmaster@inform.gov.myEDITOR

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan Yosri Abu Mahsin

Norhazuren Halid

Ariah Judah PENYELARAS
SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN DAN HARI MALAYSIA / KETUA PENGARANG : Noor Hidayah Yusuf
Ariah Judah ; EDITOR : Yosri Abu Mahsin, Norhazuren Halid ;
PENYELARAS: Noor Hidayah Yusuf. PEMBANTU PENYELARAS
ISBN978-983-54-0601-0 Gomadi a/p Nathan
1. Independence Day (Malaysia) History. 2. Malaysia--Anniversaries, etc. Roslen Jati a/k Sut
3. Government publications--Malaysia.
I. Yosri Abu Mahsin II. Norhazuren Halid. SUMBER FOTO
III. Noor Hidayah Yusuf. IV. Judul. Unit Fotografi, Cawangan Pusat Sumber & Foto
394.269595 Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka,
Jabatan Penerangan Malaysia
SAMBUTAN HARI KEBANGSAAN DAN HARI MALAYSIA 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9