Inisiatif Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

Dasar Komuniti Negara

Dasar Komuniti Negara merupakan dasar untuk memberdaya komuniti setempat supaya terlibat secara aktif dalam usaha penyenggaraan dan pengurusan harta awam dan harta bersama serta membangunkan komuniti secara inklusif bagi mencapai kesejahteraan hidup dan pembangunan mampan.

Print Email