Objektif

  • Merancang dan melaksana penglibatan jabatan di peringkat antarabangsa

Fungsi

  • Merancang strategi mengenai penglibatan Jabatan dalam bidang penerangan di peringkat antarabangsa.
  • Melaksanakan kerjasama dua hala dalam bidang penerangan di antara Jabatan Penerangan Malaysia dan negara luar.
  • Menyediakan khidmat keurusetiaan dalam Hal-ehwal Asean, Hubungan Dua Hala dan Pelbagai Hala yang melibatkan Jabatan.
  • Merancang dan menyelaras pelaksanaan projek dan program Jawatankuasa Asean mengenai Kebudayaan dan Penerangan (ASEAN -COCI) di peringkat antarabangsa.
  • Mengkaji keperluan dan keberkesanan bahan maklumat terbitan Jabatan untuk edaran luar negara.
  • Mengenalpasti kumpulan sasaran untuk maksud penyampaian maklumat di luar negara.

Piagam Pelanggan

  • Melaksanakan program-program ASEAN-COCI sebagaimana diarahkan oleh Kementerian (Sekretariat Kebangsaan) dengan berkesan, mudah difahami dan bermanfaat.
  • Melaksanakan program-program yang berkesan bagi hubungan kerjasama dua hala dalam bidang penerangan antara Malaysia dan Negara-Negara Luar mengikut persetujuan Memorandum Persefahaman.
  • Melaksanakan program-program dalam bidang penerangan dengan Pertubuhan-Pertubuhan Antarabangsa lain yang diarahkan oleh Kementerian (Contoh : UNESCO dan OIC) menepati Objektif-objektif yang ditetapkan.